Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

nowhere-girl
19:46
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
nowhere-girl
19:45
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
nowhere-girl
19:45
6642 25cd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaperfectday perfectday
nowhere-girl
19:45
6666 6f16 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
19:45
0682 d41c 500

delta-breezes:

Shelley | @ss0522

nowhere-girl
19:44
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatwice twice
nowhere-girl
19:44
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viacappaque cappaque
nowhere-girl
19:43
nowhere-girl
19:43
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)
19:43
Lake District 19-06-17
nowhere-girl
19:42
nowhere-girl
19:42
nowhere-girl
19:42
nowhere-girl
19:41
Reposted fromshakeme shakeme
nowhere-girl
19:41
Reposted fromshakeme shakeme
19:41
9972 be19 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaretaliate retaliate
nowhere-girl
19:41
nowhere-girl
19:36
nowhere-girl
19:36
19:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl